top of page

תנאים כללים ומדיניות החברה

מדיניות החברה הינה הבטחה של רמת איכות גבוהה בכל המוצרים, השירותים ובכל הפעולות על ידי קיום, אחזקה, הערכה תקופתית, התחייבות לשיפור מתמיד, עדכון ותיעוד של מערכת הבטחת איכות כוללת.

החברה מטפחת תרבות ארגונית אשר תגביר השאיפה למצוינות, לשיפור מתמיד בכלל ובשירות ללקוחות בפרט.

מדידת ובקרת האיכות ייעשו על ידי אמצעים אמינים ושיטות מדידה אמינות, בהתאם לצורכי הלקוחות ולנהלים כתובים.

החברה תקיים תהליך מתמיד של בדיקה והתאמת מענה לצורכי לקוחותיהם, ניתוח בקשותיהם ודרישותיהם ועדכון מפרטי מוצריהם בהתאם לדרישות אלה, במגבלות הכדאיות הכלכלית על מנת להגביר שביעות רצונם.

החברה תפעל באופן מתמיד, שוטף ורצוף עפ"י דרישות הדין ותעקוב אחר העדכונים והשינויים בהן על מנת ליישמם ללא דיחוי בפעילותיהן.

החברה תקפיד על התאמה לתקנים מקומיים ובינלאומיים המתייחסים לרישוי המוצרים לדרישות סיווג, סימון, אריזה ומשלוח.

במגמה לשפר את איכות המוצרים ויעילות התהליכים והשירותים תקיים החברה מבנה ארגוני מתאים ותגדיר נהלים לתיקון ליקויים, מניעה במקור של תקלות ותלונות ולהסקת מסקנות לנקיטת פעילות מתקנת ומונעת. על מנת למנוע ליקויים מאותו סוג בעתיד תקוים הערכה תקופתית של אפקטיביות הפעילות המתקנת והמונעת לאחר יישומה.

הנהלת החברה תקיים תוכנית מבדקים וסקירה תקופתית של מערכות הבטחת האיכות, כדי להתאימן לדרישות המתפתחות ולהבטיח את האפקטיביות שלהן ואת התאמתן לתקני

ISO 9001:2015 התקפים וכפי שיהיו קיימים מפעם לפעם.

bottom of page